Thu. Jul 25th, 2024

Home

GRAD PRINCIPAL 2024

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali
generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2024
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)
organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2023,
conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de
organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe,
asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.
I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști,
moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
II. Documente necesare înscrierii:
La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;
b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de
absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții
de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de
medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original,
urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de
pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în
condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea
legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;
f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
 experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea
în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în
care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent
medical (PL, SSD sau S);
 La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza
prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de
organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii
complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali
de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de
specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor
profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru
aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea
reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru
asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali

generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de
laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de
asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5
ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii
respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de
balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică de farmacie.
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.
Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în
conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în
România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă,
încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în
România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în
funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.
Exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul la stabilirea experienţei profesionale
prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenţii medicali generalişti, moaşele şi
asistenţii medicali au desfăşurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu
normă întreagă sau fracţie de normă, în domeniul titlului de calificare şi al studiilor absolvite, într-o
unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării şi cu respectarea celorlalte condiţii de
exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;
În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie,
documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte
perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a
traducerii autorizate a acestor documente.
Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele
purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
III. Examenul se va susține în data de 05.09.2024, pentru toate specialitățile.
IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 15 – 31.07.2024, pentru toate specialităţile, la
sediul OAMGMAMR Filiala Teleorman,in intervalul orar 09.00 – 14.00
V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.
Suma de participare se va plăti în contul filialei OAMGMAMR Filiala Teleorman
-Cont OAMGMAMR Filiala Teleorman : RO 95 BRDE 350 SV 12885443500

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2024”
Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:
https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografie-grad-principal-2024/

______________

Examenul de Grad Principal se va desfasura conform calendarului;

 • 15.07 – 31.07.2024 – perioada de inscriere,

 • 01.08 – 09.08.2024 – studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea contestatiilor si solutionarea eventualelor contestatii,

 • 05.09.2024 – desfasurarea examenului de Grad Principal, pentru toate specialitatile.

Examenul de Grad Principal se va desfasura

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici:

 1. Asistent medical generalist
 2. Moașă
 3. Asistent medical radiologie
 4. Asistent medical laborator
 5. Asistent medical farmacie
 6. Asistent medical Igiena și sănătate publică
 7. Asistent medical balneofizioterapie
 8. Asistent medical nutriție și dietetică
 9. Asistent medico-social
 10. Asistent medical stomatologie – asistență dentară
 11. Asistent medical igienist de cabinet stomatologic

______________

Metodologie selecție proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), anunță lansarea selecției grupului țintă format din 960 de persoane din categoriile: asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, selectați din toate cele 8 regiuni de dezvoltare, care vor participa la sesiuni de formare în format fizic pe următoarele teme: Comunicarea interpersonală și comunicarea cu pacienții, lucrul în echipă și well-being, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS.”
Selecția persoanelor care vor participa la activitățile proiectului se va realiza conform metodologiei de selecție postată mai jos, în perioadele prevăzute în Anexa nr.3 la metodologie.

Lansarea selecției

Anunțarea activităților adresate grupului țintă și a criteriilor de selecție – potențiali candidați pentru sesiunile de formare se face prin:

Postarea Metodologiei de înscriere în grupul țintă pe site-ul www.oamr.ro, pagina oficială de Facebook a OAMGMAMR (Ordinul Asistenților Medicali din România);

Postarea anunțurilor cu privire la lansarea selecției grupului țintă, pe site-ul www.oamr.ro, pagina oficială de Facebook a OAMGMAMR (Ordinul Asistenților Medicali din România);

Criteriile de eligibilitate a participantului în procesul de selecție sunt următoarele:

 • Este asistent medical generalist, moașă sau asistent medical;
 • Nu a primit sancțiuni disciplinare;
 • Este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale incluse în Formularul de înregistrare a grupului țintă și declarația pe propria răspundere – Anexele 1 și 2 la prezenta Metodologie;
 • Este de acord să participe la activitățile din cadrul proiectului;
 • Va avea disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect pentru care a fost selectat, în conformitate cu datele de desfășurare ale acestora.

Documentele participantului necesare înscrierii în grupul țintă:

 • Formularul de înregistrare a grupului țintă – completat corect și semnat (scanat) Anexa 1 la Metodologie;
 • Declarația pe propria răspundere privind disponibilitatea participării la activitatea din proiect – semnată și datată (scanat) Anexa 2 la Metodologie;
 • Adeverință de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată ca asistent medical/moașă);
 • Diplome de studii, inclusiv specializări și studii postuniversitare (scanat)
 • C.I valabil (scanat).

 Transmiterea dosarelor grupului țintă

Formularul de înregistrare (Anexa 1) și Declarația pe propria răspundere (Anexa 2) pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului vor putea fi descărcate de pe site-ul www.oamr.ro; iar dosarele de înscriere se vor transmite exclusiv online la adresa de e-mail [email protected].

Dosarele de înscriere se vor transmite doar în perioadele de selecție prevăzute pentru fiecare serie, în Anexa nr. 3. În cazul în care dosarele de înscriere vor fi depuse în alte perioade decât cele prevăzute în Anexa nr. 3, acestea nu vor fi luate în considerare în procesul de selecție a grupului țintă.

Metodologia-selectie_Soft-skills

Anexa-1_Formular-GT

Anexa-2_Declaratie-propria-raspundere

Anexa 3

______________

Eliberare adeverință Parafă profesională 

Urmare a Hotărârii nr. 26/12.10.2023 a Consiliului Național al OAMGMAMR, vă informăm că cererile pentru eliberarea adeverințelor în vederea confecționării parafei profesionale pot fi depuse la sediul OAMGMAMR filiala Teleorman.

Acte: Anunt important privind parafa profesionala pentru asistentii medicali

CERERE PARAFA ASISTENT MEDICAL

monitoruloficial

Atenție!

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) au obligaţia de a înştiinţa filiala judeţeană a OAMGMAMR cu privire la intervenirea oricăreia dintre următoarele situaţii şi de a solicita eliberarea unei noi adeverinţe în vederea schimbării parafei:

 • modificări ale datelor profesionale sau personale;
 • pierderea;
 • furtul;
 • deteriorarea parafei.

______________

ANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR PENTRU ANUL 2024

              Vă informăm că începând cu data de  1 NOIEMBRIE 2023 începe acțiunea de eliberare a AVIZELOR de liberă practică pentru anul 2024 in urma programarii telefonice,telefon 0247421206 ,interval orar zilnic  09,00-13,00.

Membrii OAMGMAMR pot solicita avizul pentru anul 2024 in perioada 01.11.2023 – 31.12.2023.

CERERE AVIZ 2024

Imputernicire

Pentru a preîntâmpina aglomerația în luna Decembrie 2023 sau în luna Ianuarie 2024, vă rugăm să aduceți DOSARUL cu actele necesare pentru eliberarea AVIZULUI 2024 începând cu 01.11.2023

 • Avizul anual se eliberează la cerere, cu valabilitate de la data începerii activității profesionale, a reluării activității profesionale după o perioadă de suspendare sau în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dacă solicitantul face dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor de exercitare legală a profesiei.
 • Avizul anual se emite în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute mai jos.
 • Avizul anual este valabil până la data de 31 decembrie a anului pentru care a fost emis, cu condiția menținerii valabilității documentelor care au fost anexate cererii și dacă nu intervin situații care să impună modificarea, completarea sau predarea avizului la filiala emitentă.
 • În cazul membrilor OAMGMAMR, care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile pentru eliberarea avizului anual și a celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data îndeplinirii tuturor cerințelor legale.
 • Pentru obținerea avizului pentru anul 2024, membrii OAMGMAMR – Filiala Teleorman completează cererea tip (Cerere eliberare Aviz pentru exercitarea profesiei /an 2024) și anexează toate documentele solicitate în cerere, după caz.

Cererea tip de  eliberare Aviz pentru exercitarea profesiei /an 2024 se poate descărca de pe site-ul filialei .

 • Informații privind realizarea numărului minim de credite de educație medicală continuă :

„Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători”, precizează Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă.

Membrii OAMGMAMR care nu au realizat numărul de credite obligatoriu pentru anul 2023 pot să urmeze cursurile GRATUIT pe platforma de cursuri  OAMGMAMR NAȚIONAL  :

 • Referitor la asigurarea de malpraxis:

– Valoarea minimă a riscului asigurat va fi conform Hotărârii nr 20/30.08.2023 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru încheierea asigurării de  răspunderea civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial, indepedent sau de          voluntariat.
Art. 1. –
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medicali generalist,  de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

 1. a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţile sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanțe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
 2. b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;c) asistenţii de farmacie din farmaciile cu circuit deschis, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică și asistenții care își desfășoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Art. 2. – Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în regim indepedent, în calitate de persoană fizică indepedentă sau de titulari de cabinete de practică indepedentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională  la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

Art. 3. – Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul asigurări.

Art. 4. – Valorile prevăzute la art. 1 și 2 sunt valori minime obligatorii, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca, în funcţie de specificul locului de muncă şi activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

Art. 5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2023.

NU vom prelua dosare cu asigurări incomplete pentru anul 2024!

DOCUMENTELE CARE SE ANEXEAZĂ CERERII PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL

 1. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în regim salarial sunt următoarele:
 1. a) Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia;
 2. b) Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru întreg anul pentru care se solicită avizul;
 3. c) Unul dintre următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:
 4. Contractul individual de muncă (doar la angajare) sau actele adiționale la contractul individual de muncă (dacă s-au produs modificări în derularea contractului individual de muncă);
 5. Raport per salariat din REVISAL semnat și datat, emis în luna în care se solicită eliberarea avizului pentru solicitanții cărora nu li se reține cotizația de membru pe stat de plată;

iii. Adeverință de la angajator în care să se precizeze funcția și locul de muncă, eventualele mutații intervenite și data de la care au apărut modificării ale condițiilor contractuale (modificări de normă, salariale etc), salariul de bază la data emiterii adeverinței – după caz;

 1. d) realizarea numarului minim de credite de educatie medicala continua pe anul in curs ;
 2. e) Dovada achitării la zi a cotizației de membru, cu excepția cazului în care cotizația este reținută lunar de către angajator pe ștatul de plată;
 3. f) Certificatul de sănătate fizică și psihică pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari si pentru cei care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.
 1. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitării în regim independent a profesiei, în calitate de persoană fizică independentă sau de titular al cabinetului de practică independentă sunt următoarele:
 1. a) Cererea tip care se depune la filiala de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia independent;
 2. b) Copia asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru întreg anul pentru care se solicită avizul,
 3. c) Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unități sanitare/ instituții/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizați conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite și fișei de atribuții a asistentului medical generalist, moașei, asistentului medical care exercită profesia în calitate de persoana fizică independentă;
 4. d) Certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de titular al cabinetului de practică independentă.
 5. e) Certificatul cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) de la ANAF, pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de persoana fizică independentă;
 6. f) realizarea numarului minim de credite de educatie medicala continua pe anul in curs
 1. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitarii profesiei în regim de voluntariat sunt următoarele:
 1. a) Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia în calitate de voluntar;
 2. b) Copia asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru întrega durată a contractului de voluntariat;
 3. c) Copia contractului de voluntariat încheiat cu unitatea care organizează și administrează activități de voluntariat și fișa de atribuții a voluntarului;
 4. d) Dovada achitării la zi a cotizației (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei).

PREŞEDINTE OAMGMAMR – TELEORMAN ,

TOMA  SOFICA

______________

Anunt privind locul de defasurare al examenului de
Grad Principal, sesiunea 2023

Examenul de Grad Principal,sesiunea 2023, pentru toate specialitatile se va desfasura in data de 28.09.2023,
la Liceul Tehnologic ,,Nicolae Balcescu” , oras Alexandria, Str. Libertatii
nr.69, in Sala de Festivitati . Începand cu ora 8.00 candidatii sunt
rugati sa fie prezenti in curtea liceului avind asupra lor cartea de
identitate.
Intrarea candidatilor in sala de examen se face in intervalul
8.30 – 8.45 pe baza CI si a tabelului cu candidatii admisi care vor fi
indrumati catre locurile stabilite deja. Examenul incepe la ora 10.00
si dureaza doua ore

______________

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2023

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.
I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
II. Documente necesare înscrierii:
La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;
b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;
f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
• experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

• La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică de farmacie.
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.
Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.
În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.
Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
III. Examenul se va susține în data de 28.09.2023, pentru toate specialitățile.
IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 01-15.09.2023, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.
V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant. Suma de participare se va plăti în contul filialei OAMGMAMR Filiala Teleorman
-Cont OAMGMAMR Filiala Teleorman : RO 95 BRDE 350 SV 12885443500
Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2023”
Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022/

Document

cerere inscriere

______________

 

Anunt important !!

           Examenul de grad principal sesiunea 2023 se va desfasura in data de 28.09.2023 (JOI) pentru toate specialitatile !! (asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali).

Perioada de inscriere 01.09.2023-15.09.2023 la sediul OAMGMAMR  Filiala Teleorman .

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici:

______________

Informare privind politele de asigurare emise de Societatea 

EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare SA

 

 

           In atentia : Asistentilor medicali ,moaselor si asistentilor medicali care au incheiat polite cu firma EUROINS Romania

Va informam ca prin Sentinta Civila nr.2920/09.06.2023,instanta de judecata a dispus    intrarea in faliment a societatii EUROINS Romania Asigurare -Reasigurare SA in cadrul dosarului nr.881/3/2023,aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti-Sectia a VII-a Civila .Asigurarea de malpraxis face parte din categoria B ,clasa 13 de asigurari de raspundere civila,in conformitate cu prevederile Legii nr.237 din 19 octombrie 2015,Anexa nr. 1.  Ca urmare potrivit legislatiei in vigoare ,  politele de asigurare emise de Euroins Romania mai sunt valabile 90 zile incepind de la aceasta data,respective pina la 8 septembrie 2023.Dupa implinirea termenelor de mai sus,politele emise de Euroins Romania inceteaza de drept si prin urmare ,este necesara incheierea unor polite noi .

        Asistentii medicali generalisti ,moasele si asistentii medicali care au incheiat polite cu firma sus-mentionata ,sunt rugati sa isi schimbe polita de asigurare malpraxis si sa o predea impreuna cu avizul 2023 in original la sediul OAMGMAMR Filiala Teleorman ,pentru schimbarea avizului.Asigurarile de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala se vor incheia numai cu societati de asigurari autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara -Sectorul Asigurari.

             PRESEDINTE  OAMGMAMR  FILIALA TELEORMAN  

                                            TOMA SOFICA

_______________

 

   Incepand cu data de 01.10.2023 este valabila hotararea nr.9/14.03.2023 privind valoarea minima a asigurarii de raspundere civila pentru toti asistentii medicali in regim salarial sau independent.

   Potrivit hotararii, asistentii medicali care exercita profesia de asistenti medicali generalisti,moase si asistenti medicali vor incheia o asigurare de raspundere civila in domeniul medical la o valoare minima a riscului asigurat ,echivalentul in lei a sumei de 10.000 Euro.

_______________

Noul model de Cerere eliberare adeverință de participare la concurs il gasiti aici pentru download.

_______________

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA  CERTIFICATULUI DE MEMBRU

1.  CERERE INSCRIERE IN OAMGMAMRAICI DOWNLOAD

2. COPIE C.I.

3. COPIE CERTIFICAT NASTERE, CASATORIE

4. COPIE LEGALIZATA DIPLOMA SCOALA POSTLICEALA SI COPIE FOAIE MATRICOLA

5. COPIE DIPLOMA BACALAUREAT SI COPIE FOAIE MATRICOLA

6. CERTIFICAT CAZIER JUDICIAR

7. CERTIFICAT DE SANATATE FIZICA SI PSIHICA – FORMAT TIP A5

8. DOSAR DE CARTON, PLIC

9. TAXA DE INSCRIERE

_______________

Vă informăm că începând cu data de 3 OCTOMBRIE 2022 începe acțiunea de eliberare a AVIZELOR de liberă practică pentru anul 2023.

ANUNT AVIZE 2023

CERERE AVIZ 2023

_______________

Anunț privind afișarea listei candidaților declarați “ADMIS” pentru participarea la examenul de Grad Principal – Sesiunea 2022

Stimați colegi,

Lista candidaților declarați “ADMIS” la înscrierea pentru participarea la examenul de grad principal sesiunea 2022 va fi afișată la sediul Filialei OAMGMAMR Teleorman, Str. Dunarii Nr. 294, Bl. 915, Sc. C, Ap. 31, Interfon 31, Telefon / Fax: 0247.421.206, vineri, 12 august 2022, ora 14:00.

Contestațiile privind rezultatul analizei dosarelor se pot depune în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor, la sediul Filialei.

Afișat: 12.08.2022

_______________

Anunț privind locul de desfășurare al examenului de Grad Principal, Sesiunea 2022

    Examenul de Grad Principal sesiunea 2022, pentru Medicină Generală se va desfășura în data de 01.09.2022, la Școala Postliceală Sanitară Alexandria, str.Viitorului nr.78, în incinta Colegiului Național Alexandru Dimitrie Ghica începând cu ora 8.00.

Examenul de Grad Principal sesiunea 2022, pentru specialitățile Farmacie, Radiologie, Nutriție și Dietetica se va desfășura în data de 02.09.2022,la sediul OAMGMAMR Filiala Teleorman, str. Dunării 294, bloc 915, sc.C ,ap.31, parter începând cu ora 08.00.

_______________

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2022

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2022, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

 

II. Documente necesare înscrierii:

La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la metodologia de examen;

b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

 • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
 • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății   613/2013privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plății sumei de participare la examen.

 • Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii  78/2014privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
 • În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:

 • În data de 09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 • În data de 09.2022– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

IV. Înscrierile la examen se fac în perioada07-08.08.2022, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

 

V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma de participare se achită de către candidat în contul RO95 BRDE 350 SV 12885 443500, deschis la BRD Agentia Marin Preda.

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2022

 

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: 

https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022/

– Model adeverinta vechime, editabil, Grad principal 2022.

MODEL-Adeverinta-vechime-editabil.doc grad principal 2022

_______________

Lucrarea “Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști” disponibilă gratuit pe www.oamr.ro

OAMGMAMR pune la dispoziția asistenților medicali și moașelor, gratuit, în format electronic pe website-ul www.oamr.ro, lucrarea “Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști”.

_______________

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – Sesiunea 2022.

Examenul de grad principal, sesiunea 2022, se desfășoară după cum urmează:

 • În data de 01.09.2022 – examenul pentru asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali;
 • În data de 02.09.2022 – examenul pentru asistenți medicali- celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali.

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici:

 1. Asistent medical generalist
 2. asistent-medical-obstetrica-ginecologie-moasa
 3. Asistent medical radiologie
 4. Asistent medical laborator
 5. Asistent medical farmacie
 6. Asistent-medical-igiena-si-sanatate-publica
 7. Asistent medical balneofizioterapie
 8. Asistent medical nutritie si dietetica
 9. Asistent medico-social
 10. Asistent medical stomatologie – asistenta dentara
 11. Asistent medical igienist de cabinet stomatologic

Notă:

În cazul în care bibliografia de examen va suferi modificări, aceasta va fi actualizată cu 60 de zile înainte de data desfășurării probelor de examen.

_______________

Conducerea OAMGMAMR Teleorman,
Adresa de mail a OAMGMAMR Teleorman s-a schimbat.
Incepand de astazi 01.04.2022 va rog sa folositi
[email protected]  ca fiind adresa unde ne puteti contacta, singura.
Aceasta adresa de mail va ramane activa pana in data de 01.08.2022,  se va primi acest mesaj automat.
Va multumim pentru intelegere!

_______________

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE LA NIVELUL JUDEȚULUI TELEORMAN

 

TURUL I

23 – 25.11.2021  – DEPUNEREA CANDIDATURILOR 

26.11.2021         – AFIȘAREA LISTELOR CU CANDIDAȚII

29.11.2021         – ALEGEREA REPREZENTANȚILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ JUDEȚEANĂ ȘI VALIDAREA REZULTATELOR ALEGERILOR

02-03.12.2021   – ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI JUDETEAN TELEORMAN

                             – ALEGEREA BIROULUI CONSILIULUI JUDETEAN TELEORMAN

 

Detalii cu privire la regulamentul electoral se găsesc pe site-ul – www.oamr.ro

Procesul electoral se va desfășura la Sediul OAMGMAMR -Filiala Teleorman , str. Dunării. Nr. 294, Bl. 915, sc. C, Ap.31, Mun. Alexandria, jud. Teleorman.

_______________

 

ANUNT IMPORTANT

Eliberarea Avizelor de Liberă Practică pentru anul 2022 se va face începând cu data de 01.11.2021.

Pentru obținerea Avizului de Liberă Practică este necesară programarea telefonică la numărul, 0247.421.206.

Accesul in scara blocului va fi permis doar persoanei ce are programare și doar la ora stabilită telefonic.

Acte necesare pentru obținerea Avizului de Liberă Practică,

 • adeverința de la angajator cu funcția si salariul de încadrare,
 • asigurare de mallpraxis valabilă pe perioada 01.01.2022 – 31.12.2022,
 • 30 credite (pentru cei care au lucrat mai mult de 6 luni),
 • plata cotizației se va face cu card bancar la sediu sau cash la bancă.

PENTRU PROGRAMĂRI SUNAȚI LA 0247.421.206

 

_______________

Anunț privind afișarea listei candidaților declarați “ADMIS” pentru participarea la examenul de grad principal – sesiunea 2021

Stimați colegi,

        Lista candidaților declarați “ADMIS” la înscrierea pentru participarea la examenul de grad principal sesiunea 2021 va fi afișată la sediul Filialei OAMGMAMR Teleorman, Str. Dunarii Nr. 294, Bl. 915, Sc. C, Ap. 31, Interfon 31, Telefon / Fax: 0247.421.206, vineri, 13 august 2021, ora 09:00.

Contestațiile privind rezultatul analizei dosarelor se pot depune în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor, la sediul Filialei.

Afișat: 12.08.2021

_______________

Anunt privind locul de desfasurare al examenului de Grad Principal sesiunea 2021,

 

      Examenul de Grad Principal, sesiunea 2021, pentru Medicina Generala se va desfasura in data de 02.09.2021, la Scoala Postliceeala Sanitara Alexandria, Str Viitorului nr.78, in incinta Colegiului Național Alexandru Dimitrie Ghica, incepand cu ora 08.00.

      Examenul de Grad Principal, sesiunea 2021, pentru Specialitatile Farmacie, Laborator, Igiena si Sanatate Publica, Radiologie, Balneofizioterapie se va desfasura in data de 03.09.2021, la sediul OAMGMAMR Filiala Teleorman, Str. Dunarii 294, Bloc 915, Sc C, Ap 31, Parter, incepand cu ora 08.00.

Afișat: 10.08.2021

_______________


_______________

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2021

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2021, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

 • Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
 • Documente necesare înscrierii:
 • La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:
 1. a)cererea de înscriere, cu datele de contact;
 2. b)declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;
 3. c)copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
 4. d)copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 5. e)copia atestatului de echivalare, după caz;
 6. f)în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
 7. g)adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
 • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
 • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății  nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 
 1. h)copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 2. i)dovada plății sumei de participare la examen.
 • Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
 • În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 1. Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:
 • În data de 02.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 • În data de 03.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 1. Înscrierile la examen se fac în perioada 26.07-10.08.2021, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.
 1. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2021

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:  https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2021/ 

LOCUL DE INSCRIERE ; SEDIUL OAMGMAMR FILIALA TELEORMAN,STR.DUNARII,NR.294,BL.915,SC.C,AP.31,PARTER

_______________

OAMGMAMR. Examen grad principal. – tematica și bibliografia 

În acest sens, vă transmitem atașat tematica și bibliografia de examen-sesiunea 2021.

1.-GENERALIST-2021-tematica-bibliografie-examen-grad-principal

2.-RADIOLOGIE-2021-Bibliografia-şi-tematica-examen-grad-principal

3.-MEDICO-SOCIAL-2021-Tematica-si-bibliografia-grad-principal

4.-IGIENIST-DE-CAB.-STOMATOLOGIC-2021-Tematică-şi-bibliografie-ex-gr-pr

5.-MOAŞE-OG-2021-Tematică-şi-bilbiografie-ex-gr-pr-

6.-STOMATOLOGIE-2021-Tematica-si-bibliografia

7.-BFT-2021-Tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr

8.-LABORATOR-2021-tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr

9.-NUTRIŢIE-şi-DIETETICĂ-2021-Tematică-şi-bibliografie-ex-gr-pr

10.-FARMACIE-2021-tematică-şi-bibliografie-_-gr-pr

11.-IGIENĂ-şi-SĂNĂTATE-PUBLICĂ-2021-Tematica-si-bibliografia-ex-gr-pr

Examenul de grad principal, sesiunea 2021, se desfășoară după cum urmează:

 • În data de 02.09.2021 – examenul pentru asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali;
 • În data de 03.09.2021– examenul pentru asistenți medicali- celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali.

__________________________________

_______________

Politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”, a declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte.

Invităm toți membrii OAMGMAMR să consulte toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului, cât și politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă, accesând https://www.oamr.ro/biblioteca-online/.

_______________

În atenția membrilor Filialei OAMGMAMR Teleorman,

Eliberare Aviz pentru anul 2021

Filialei OAMGMAMR Teleorman va elibera la cerere, pentru membrii săi, avizul privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, pentru anul 2021, în ultimul trimestru al anului în curs.

Cerere aviz anual

_______________

Politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”, a declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte.

Invităm toți membrii OAMGMAMR să consulte toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului, cât și politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă, accesând https://www.oamr.ro/biblioteca-online/.

_______________

ANUNT 

       

        Prin prezenta va aducem la cunostinta ca,privid exercitarea profesiei de asistent medical generalist,a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical au fost aduse modificari prin hotarari ale Consiliului National .

   In temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014,   cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  emite următoarea, Nr .5/13.03.2018 cu urmatorul continut:

Art.1 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care își exercită profesia de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

 1. a)     asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10000 euro;
 2. b)     asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale,  laboratoare, echivalentul în lei,  al  sumei de 4000 euro;
 3. c)      asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2000 euro.

Art. 2  Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical, se vor încheia numai cu societăţi  de asigurări   autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Asigurări.

Art. 3 Valorile prevăzute la art. 1 sunt minimale, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

Art. 1 Avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:    

 1. a) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul  calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moaşă;
 2. b) plata cotizaţiei la zi;
 3. c) realizarea numărului minim de credite de educaţie profesională continuă pe anul în curs.

Art. 2 Membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.1 şi celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate  doar de la data solicitării şi a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Art.3 Răspundereapentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical fără aviz anual, revine   membrului OAMGMAMR  în cauză și angajatorului.

Va aducem la cunostinta aceste modificari in vederea unei bune colaborari si realizarea contractelor de servicii medicale cu unitatile subordonate dumneavostra.

_______________

Grad principal sesiunea 2020,

Va informăm că demersurile pentru organizarea și derularea examenului de grad principal-sesiunea 2020 se suspendă, acesta urmând a se organiza la o dată la care condițiile de sănătate publică o vor permite.

În prezent, măsura se justifică din următoarele motive:

 • creșterea, la nivel național, a numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19;
 • dificultatea identificării, în toate filialele, a unor spații corespunzătoare și suficiente pentru organizarea și desfășurarea propriu-zisă a examenului, pentru asigurarea distanței minime obligatorii în sala de examen (spații suplimentare față de anii precedenți, nr. suficient de săli de examen, crearea de circuite funcționale speciale pentru accesul și ieșirea din săli de examen a candidaților, a membrilor comisiilor de examen și a supraveghetorilor, gestionarea fluxului de candidați pentru evitarea aglomerării, verificarea temperaturii acestora, etc.);
 • necesitatea creșterii numărului de personal necesar pentru organizarea și desfășurarea examenului (colectiv tehnic/colectivul de supraveghere a examenului/responsabili săli/etc.);
 • măsuri suplimentare pentru dezinfecția sălilor/spațiilor, înainte și după examen;
 • creșterea riscului de îmbolnăviri cu COVID-19 la etapa de depunere și verificare a dosarelor, pentru cei care depun dosarele fizic la sediul filialei;
 • creșterea riscului de îmbolnăviri între candidați și membrii comisiilor de supraveghere și corectură a lucrărilor în zilele de desfășurare a examenului;

_______________

Hotararea nr 5/11.03.2020 – privind eliberarea avizului anual,

Vezi link.  Hotararea nr 5-11,03,2020 – privind eliberarea avizului anual

_______________

2020 – Anul Asistentei Medicale si al Moasei, declarat de Organizatia Mondiala a Sanatatii

12 mai 2020

2020 – declarat anul Asistentei Medicale si al Moasei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii

Ziua de 12 mai marcheaza în fiecare Ziua Internațională a Asistentei Medicale și a Moasei, dar aceasta poate fi adusă în mod special atunci când anul 2020 a fost declarată Anul Asistentei Medicale și Al Moasei de către OMS.
Astfel, în 12 mai 2020 sarbatorim 200 de ani de la nasterea lui Florence Nightingale, asistentă medicală, părinte fondator îngrijirilor de sănătate modernă. Tema aleasa de ICN pentru o marcă pentru aceasta este o ocazie specială pentru asistenți medicali: o voce pentru a conduce – asistența medicală a lumii către sănătate, mai precis „Asistentele medicale: O voce menita sa conduca – ingrijind lumea pentru sanatate”.
La finalul anului 2019, Annette Kennedy, ICN prezidată, se spune că se poate să fie anulată 2020 pentru a fi un lucru important pentru această profesie: „Fiind declarat Anul Asistentei Medicale, 2020 va crește fără sens ca această profesie pentru a fi recunoscută pentru vânzare de merit deosebită în cazul în care de sanatate ”.
Este de date noastra să se transforme în această meserie sau să se redea ușor integrate în beneficiul pacientului, astfel incat, cu fiecare etapă a ingrijirilor medicale efectuează o demonstrație lumii pisică este esențială.

OAMMGAMR Teleorman sarbatoreste aceasta profesie minunata

Este o ocazie emoționantă și ne bucuram să fie celebram și noi – filiala OAMMGAMR Teleorman, acest lucru poate fi deosebit de insemnat pentru fiecare dintre noi. Cu abilități, prețuri și competențe, asistențe medicale acordă o adevărată coloană vertebrală a sistemului medical din România și puteți continua să depuneți informații profesionale. Prințenii profesioniști, sunt oameni aceștia angajați în slujba oamenilor. Pentru toate acestea, lumea întreagă le mulțumește și celebrează în fiecare an, 12 mai, ziua profesiei.
Sunt îngrijorați de roluri esențiale pentru îngrijirea lor, asistența medicală și moașele, sunt în măsură să creeze provocări mari. Prin natura profesională este reprezentată o categorie profesională de îngrijire, se poate vedea în linia întâi în tratarea unor condiții infectate, atunci când se poate face un rol esențial în controlul răspândirii virusului COVID-19.
Aveți certitudine în fiecare dintre voi, în condiții de provocare pentru a putea avea grijă să vă confruntați, bărbații deși în timpul acela sau să executați pentru a oferi un serviciu de îngrijire pentru sănătate. În ceea ce privește momentele grele, întreaga populație poate să se bazeze pe implicații, dedicarea și profesionalismul lor. În ceea ce privește calculul naturii profesionale, vă putem acorda măsuri corecte pentru protejarea proprietăților de sănătate, pentru protejarea sănătății pentru familiile voastre, un colegiu și o populație totală.
Dorim să ne exprimăm aprecierea față de contribuție valoroasă pentru îngrijirea lor sunt fiecare asistență medicală și moașă în condițiile în care se pot constitui membri esențiali și echipe de îngrijire a sănătății.

Teoreticianul asistenților medicali din România sunt îngrijiți permanent pentru îngrijirea pacienților și pentru îngrijirea unui rol important în sănătatea noastră, pentru a urma un călduros „La mulți ani!”

Cateva momente cheie:

În ceea ce privește stimularea, ajutorul de asistență medicală este o tradiție puternică în studierea factorilor care determină sănătatea. În sărbătoarea sa a lucrat „Observații privind îngrijirea bolnavilor”, Florence Nightingale prezintă un modul detaliat în îngrijirea și în interiorul sănătății sale corelat cu o masă de factori determinantă. Ea este făcută dintr-o legătură dintre factorii personali, cum ar fi igiena și alimentația, relația socială, precum și ritualurile de vizitare a unui grup de persoane, considerate economice, inclusiv influența claselor sociale în ceea ce privește locuințelor și a sănătății. Preocupări legat de îngrijire medie cuprinderea curățeniei în timpul tuturor lucrurilor, a așternuturilor până la pereți și mai sunt în continuare, de asemenea, extrem de importante. Perspectiva lui Nightingale este prezentată vremurilor lor, fiind în același timp, remarcabilitatea relevantă pentru prezentarea noastră.

Ethel Bedford Fenwick a susținut o susținere pasionată a organizării și unificării asistenței medicale. Fiind unul dintre membrii fondatori internaționali în domeniul asistenței medicale, acest lucru consideră că asistențele medicale ar putea aduce cele mai mari mari beneficii bolnavilor, în mod individual, dar și colectiv. Ea a cerut asistențe medicale să fie mai multe instrumente pentru îmbunătățirea suferinței: să fie și mesagerii de prevenire a vânzării. Pornirea este semnificativă și a unei coagule de asistență medicală și care este întotdeauna posibilă pentru asistența medicală care se desfășoară dincolo de limite care sunt spital și că sunt influențate în ceea ce privește existența țărilor și a lumii.

OMS susține necesitatea eliminării deficitului global de
asistență medicală Potrivit asistenței medicale cu cea mai mare funcție din lume, Elizabeth Iro, Asistenta medicală sefa OMS, atunci 12 luni poate să fie oportunitate importantă pentru eliminarea obstacolelor ce împărtășește asistența medicală din toate colțurile lumii sunt lucreze folositeindu- și totuși potențial. Elizabeth Iro este declarată în acest sens, de asemenea, sau fără a impune o politică acțiunilor pentru eliminarea deficitului global de asistență medicală prognozat să ajungă la 9 milioane până în anul 2030.

Sursă foto: www.icn.ch
„Asistențele medicale și moașele nu sunt utilizate în integritatea competențelor lor”, este declarată.
Asistenta medicală este o Organizație Monadiale a Sănătății a expulzării dorințelor pentru revista Times Nursing, pentru o marcă comercială primară Anistenților Medicali Internaționale și Moașei.
Obiectivul general pentru a-i asigura o țară trebuie să se recunoască pentru „creșterea investigației în forța de muncă pentru asistența medicală și pentru moșelor” este o singură modalitate pentru a putea asigura îngrijirea universală a serviciilor medicale – în întreaga îngrijire sunt accesate serviciile medicale necesare, de calitate și se poate vedea despre costuri.
Doamna Iro a menționat a a are loc sau a „transforma” clar la nivelul OMS, care va acorda o recunoaștere recunoscută mai mult timp și fără precedent pentru a contribui și valorifica asistența medicală și moașelor, și pentru îngrijirea profesiilor sau a platformei globale importante pentru 12 luni .
Doamna Iro a fost numită asistent medical șef OMS în anul 2017, după o absență de 7 ani a unei funcții în cadrul organizației. Prin numirea sa în funcție, directorul general OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus – un vocativ pentru profesorii de asistență medicală – și-a respectat angajamentul personal al unui asistent medical asistat în echipa sa de conducere. Recrearea este rolul unei date deja roade, OMS dedicând anul 2020 asistenței medicale și moșelor, care coincide cu aniversarea a 200 de ani de naștere pionierului în activitatea de asistență medicală, Florence Nightingale.
Sursă foto: www.nurselans.com

„Nu este importantă decât numărul de asistenți medicali – nu dorim și calitate”.
În ceea ce privește asistența timpului de asistență medicală, se dorește o declarație, în anul anul 2020 OMS va organiza asistența medicală și moșie și va avea o problemă de analiză principală de îngrijire în care se confruntă aceștia, precum și modul în care pot fi abordate. O mai mare menționare a faptului că a fost unul dintre cele mai importante probleme de nivel global și îngrijirea va ocupa un loc central în anul 2020, este criză pentru lucrări. Atenția despre profesioniștii de asistență medicală de anulare poate oferi un „pârghie” pentru investigații.
Pe lângă un deficit de asistență medicală în întreaga lume, o subliniată practică multora dintre aceștia este în limitele prezentate, se poate impune și toate aceste competențe trebuie să aibă grijă și să se pregătească și să se arătească acest lucru să se schimbe și să ofere oportunități de oferire de acest an .
„Suntem cu adevărat preocupați de faptul că, în unele țări, asistențe medicale și moșii sunt încredințate în integritatea competențelor lor. Cu siguranță, nu există date despre ocazia unei sublinii în acest domeniu și despre un domeniu complet de practică ce poate fi mai bine folosit de țări, în ceea ce privește diversitatea rolurilor asistenților medicali și moașelor. “
Întreaga lume a avut mult de câștigat din abilitarea asistențelor medicale de o lucrare în domeniul lor complet de practică, o subliniată a Iro-ului, citând drepturile, precum să putem efectua costurile pentru furnizori, crearea pacientelor satisfăcătoare și crearea gradului de mulțumire pentru asistența medicală față de munca pe îngrijire sau desfășoară.

Printre obiective OMS pentru anul 2020 se numără în același timp de o percepție publică asupra profesiilor de asistență medicală, mai aproape aproape de realitate, prin care se elimină preconcepția în față cu privire la ce se acordă asistenței medicale, se simt în îngrijire și se pot măsura în îngrijirea lucrul. Bazele este dorințe pentru a crea deja puterea pentru inițiativa Nursing Now – o campanie cu o durată de 3 ani, care pot acorda OMS și sunt desfășurate de Consiliul Internațional Medical Asistenților Medicali pentru importanța statului de sănătate a nivelului global, prin crearea statului legal și a profilului asistenților medicali . Campania se va încheia la finalul anului 2020.
„Vom putea spune cum ar putea participa asistența medicală pentru fiecare țară, regiune și nivel global”, este mai declarată.
Între timp, evenimentul principal în 12 luni va fi redactarea Raportului OMS în ceea ce privește situația profesiilor de asistență medicală la nivel mondial, program pentru publicarea datelor din 7 aprilie. Un raport similar va fi elaborat și pentru profesia de moașă. Pentru prima dată, vor fi prezentate informații și date cu privire la asistența medicală asistentă, inclusiv cu privire la forța de muncă, furnizarea educației și reglementările pentru a defalca reglementările și țările.
Dna Iro este o afirmație la nivel global, acest lucru poate oferi dobândirea unui consiliu în problemele sale ale profesorilor de asistență medicală în întreaga lume și, de asemenea, a unui gen de susținere ar putea avea nevoie de țări.
„Avem ocazia unei sublinii că nu este doar despre numărul de asistențe medicale și despre calitatea îngrijirilor ne-o dorim.”
„Este vorba despre educație de calitate, reglementări de calitate și condiții de îngrijire a angajamentului pentru a permite asistenței medicale să lucreze într-un loc sigur. Avem ocazia de a schimba aspect aspect. ”
„Acest lucru se referă doar la sărbătorirea sau a recunoașterii importante și a contribuției asistate medicale în ceea ce privește privirea obiectivului de sănătate și sănătate pentru a-ți asigura acest lucru, de asemenea, este un moment important pentru un parteneriat nepregătit și guvernare pentru a se implementa înainte de investigare în profesionalizarea asistenței medicale și a moașelor la nivel global, pentru creșterea numărului mic. ”

_______________

ANUNT

 

Pentru a acumula EMC se poate accesa platforma OAMGMAMR, națională, care este asistentă medicală pentru a putea fi înscris, pentru a vă putea consulta și vă puteți consulta instrucțiunile de logare. Pe platforma se gasesc cursuri pentru toate specialitatile.

Link:    Platforma de cursuri online a OAMGMAMR: site de autentificare pe site

_______________

 

 

OAMMGAMR FILIALA TELEORMAN CELEBREAZA ZIUA MONDIALA A SANATATII

7 APRILIE 2020

     Traim vremuri aparte. Vremuri despre care vom povesti nepotilor nostri. Scriem istorie cu propriul nostru devotament se poate menține acest lucru. Inca o date, meseria pe care am îngrijit ales-o si pe care îngrijirea profesională de atatia ani este mai mult decât este necesară. Suntem în prima linie de aparare intr-un razboi orb, dar care nu tine cont de nicio varsta, clasa sociala sau principii.

Astazi, 7 aprilie, celebram Ziua Mondiala a Sanatatii la nivel global. Iar astazi, fara precedent, intregul mapamond se confrunta cu aceeasi situatie. Pretutindeni, cadrele medicale sunt in prima linie de aparare. Pretutindeni, noi, asistentii medicali, suntem expusi, ajutati sau nu de sistemele medicale care ne guverneaza, dar devotati negresit meseriei noastre.

Acum, mai mult ca niciodata, ne punem in practica intreaga experienta profesionala, devotamentul, curajul, daruirea. Nu este usor pentru niciun cadru medical in aceasta perioada. Fiecare asistent si asistenta medicala isi expune familia si propria persoana si suntem eroi.

Pentru prima data in istorie circula poze care dovedesc devotamentul nostru. Pentru prima data in istorie intreaga lume ne numeste eroi, ne apara si incearca sa ne protejeze pentru ca noi sa ii putem vindeca si ajuta.

Stim ca sunt imperfectiuni in fiecare sistem. Stim ca sunt situatii foarte dificile pe care, pe care, din pacate suntem obisnuiti sa le depasim. Dar acest lucru ne-a facut, de fiecare data tot mai puternici. Ne-a unit. Iar acum se intampla acest lucru la nivel mondial. Nu a mai existat pana acum o situatie medicala similara si meritam sa fim celebrati. Meritam sa ne fie recunoscute eforturile, curajul si devotamentul.

Noi redam sanatatea populatiei punand propria sanatate in joc. Si facem asta dintotdeauna. Iar acum intregul mapamond a vazut lucrul acesta. A vazut eroul din noi. Le suntem exemplu si le suntem sursa de bine. Inca o data!

Astazi, OAMMGAMR Teleorman celebreaza Ziua Mondiala a Sanatatii si va felicita pentru tot efortul depus mereu, in fiecare zi si nu doar acum, in pandemie. Multi dintre dumneavoastra ne-ati facut mandri, salvand vieti in situatii dificile, ingrijind bonavi dificili si indeplinidu-va meseria exemplar intr-un sistem medical deficitar. Va multumim pentru tot ceea ce sunteti si pentru modul in care va daruiti pacientilor, noapte de noapte, zi de zi.

Cu multa apreciere si respect,

Echipa OAMMGAMR Teleorman

 

Mai multe detalii despre Ziua Mondiala a Sanatatii

7 aprilie marcheaza Ziua Mondiala a Sanatatii, zi in care a fost fondata Organizatia Mondiala a Sanatatii in 1948 cu sediul la Geneva.

Ziua Mondiala a Sănătății în 2020 este, în mod tradițional, dedicată tratamentului și prevenirii bolilor periculoase, altor subiecte legate de medicină și unui stil de viață sănătos. Această sărbătoare socială, care se ține la nivel internațional, are o importanță deosebită pentru oameni, indiferent de statutul social, țara de reședință, veniturile financiare și alți factori. In special in aceasta perioada.

Acesta este un proiect la scară largă al cărui obiectiv principal este promovarea unui stil de viață sănătos. Un aport important in asigurarea starii de sanatate a populatiei il au asistentii medicali si moasele.

ASISTENȚII MEDICALI DIN ROMÂNIA – OCHII, URECHILE ȘI VOCEA COMUNITĂȚII

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România doreste sa isi exprime aprecierea față de contribuția valoroasă pe care o are fiecare asistent medical și moașă în această perioadă, ca membri esențiali ai echipei de îngrijiri de sănătate.

Suntem cu toții conștienți de rolul vital pe care dumneavoastră, asistenții medicali și moașele, îl aveți în această perioadă încercată de mari provocări. Prin natura profesiei reprezentați categoria profesională care se află în linia întâi în tratarea pacienților infectați, având totodată un rol esențial în controlul răspândirii virusului COVID-19.

Luând în calcul natura profesiei, vă îndemnăm să vă luați toate măsurile corespunzătoare pentru protejarea propriei stări de sănătate, pentru protejarea sănătății membrilor familiilor voastre, a colegilor și a întregii populații.

Anul 2020 a fost desemnat drept Anul Internațional al Asistentului Medical și Moașei de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pentru a sărbători contribuția asistenților medicali și moașelor în furnizarea de asistență medicală/ îngrijiri medicale de sănătate. Este un an festiv pe care il sarbatorim alaturi de asistentii medicali si moase prezenti la datorie, in linia intai a acesei lupte cu un inamic invizibil, an pe care il dorim victorios.

_______________

Comunicat,

Datorita Starii de urgenta in care ne aflam, Filiala OAMGMAMR Teleorman, si-a suspendat temporar programul de lucru cu publicul. Excepție vor face situațiile în care se impune prezența la Filiala a membrilor OAMGMAMR. În aceste situații se vor face programări prin intermediul adresei de e-mail [email protected], cu menționarea explicită a motivului sau la numarul de tel 0727.778.739, Presedinte Toma Sofica.

_______________

                                 

 Anunț,

Recomandări la nivel național privind COVID19

_______________

In perioada 26-28 mai 2020, se organizeaza “Tabara de vara” cu tema “Intre epuizare nervoasa si satisfactia in munca”. Inscrierile se fac la sediul OAMGMAMR, Filiala Teleorman.

_______________

Grad principal, Sesiunea 2019.

Examenul de grad principal, Sesiunea 2019.

derogare 2019

_______________

Asistentii medicali prezenti la manifestarile organizate la nivelul filialei Teleorman. 

   Scoala de vara, sesiunea 2019, cu tema “Prevenirea si managementul epuizarii profesionale, riscurile acesteia, cresterea constientizarii efectelor simdromului burn-out”.

Asistentii medicali prezenti manifestarile organizeaza organizarea filialei Teleorman Asistentii medicali prezenti manifestarile organizeaza organizarea filialei Teleorman. 

 

_______________

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019

Publicat pe 19 septembrie 2019

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019

Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfăşoară după cum urmează:

 • În data de 24.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 • În data de 25.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

1.-GENERALIST-2019-tematica-bibliografie-examen-grad-principalDescarcă

2.-RADIOLOGIE-2019-Bibliografia-şi-tematica-examen-grad-principalDescarcă

3.-MEDICO-SOCIAL-2019-Tematica-si-bibliografia-grad-principalDescarcă

4.-IGIENIST DE CAB. STOMATOLOGIC-2019-Tematică-şi-bibliografie-ex-gr-prDescarcă

5.-MOAŞE-OG-2019-Tematică-şi-bilbiografie-ex-gr-pr-Descarcă

6.-STOMATOLOGIE-2019-Tematica-si-bibliografiaDescarcă

7.-BFT-2019-Tematica-si-bibliografie-ex-gr-prDescarcă

8.-LABORATOR-2019-tematica-si-bibliografie-ex-gr-prDescarcă

9.-NUTRIŢIE-şi-DIETETICĂ-2019-Tematică-şi-bibliografie-ex-gr-prDescarcă

10.-FARMACIE-2019-tematică-şi-bibliografie-ex-gr-prDescarcă

11.-IGIENĂ-şi-SĂNĂTATE-PUBLICĂ-2019-Tematica-si-bibliografia-ex-gr-prDescarcă

 

 • Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
 • Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere, cu datele de contact;
 2. b)declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;
 3. c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
 4. d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 5. e) copia atestatului de echivalare, după caz;
 6. f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate,  acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
 7. g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(I) experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

 • Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant.
  • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
  • Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2019

 

_________________________________

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019

Publicat pe 23 August 2019

 

Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfăşoară după cum urmează:

 • În data de 24.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 • În data de 25.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

2.-RADIOLOGIE-2019-Bibliografia-şi-tematica-examen-grad-principal

3.-MEDICO-SOCIAL-2019-Tematica-si-bibliografia-grad-principal

4.-IGIENIST DE CAB. STOMATOLOGIC-2019-Tematică-şi-bibliografie-ex-gr-pr

5.-MOAŞE-OG-2019-Tematică-şi-bilbiografie-ex-gr-pr-

6.-STOMATOLOGIE-2019-Tematica-si-bibliografia

7.-BFT-2019-Tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr

8.-LABORATOR-2019-tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr

9.-NUTRIŢIE-şi-DIETETICĂ-2019-Tematică-şi-bibliografie-ex-gr-pr

10.-FARMACIE-2019-tematică-şi-bibliografie-ex-gr-pr

11.-IGIENĂ-şi-SĂNĂTATE-PUBLICĂ-2019-Tematica-si-bibliografia-ex-gr-pr

_________________________________________________

FILIALA TELEORMAN

Strada Dunarii Nr.294 Bl.915 Sc.C Ap. 31  Alexandria  Judetul Teleorman Tel+Fax 0247 421206

E-mail: [email protected]

                  Anunț!

Asistenții medicali din cadrul Filialei Teleorman care nu au acumulat numarul de credite necesar vizei  pentru anul 2020, pot accesa Platforma de cursuri online – OAMGMAM Filiala Teleorman     https://oamr-teleorman.ro/curs/.

Taxa de curs se poate achita prin online-banking sau la bancă .

Dovada plății trebuie să conțină: Nume , Prenume, CNP și Cursul dorit.

Taxa de curs este de 30 lei și se achită  în contul:  RO81 BRDE 350SV 4606 4573 500

 Atentie! Asistenții medicali din cadrul Filialei Teleorman care nu au acumulat numarul de credite necesar vizei  pentru anul 2020 nu vor putea primi avizul de liberă practică .

 

_____________________________________________________________________________

Asistentii medicali prezenti manifestarile organizeaza organizarea filialei Teleorman. 

Curs Videle

Curs Alexandria

_________________________________

 

Cursuri on-line – GRATUIT – OAMGMAMR Filiala Teleorman ia în serii de epuizare profesională și riscuri aferente asistenților medicali.

Oferim ,, Curs de formare profesională în prevenirea și gestionarea epuizarii profesionale, cu titlul de GRATUIT Acest lucru poate fi posibil doar o platformă de cursuri online https://oamr-teleorman.ro/curs . Cursul beneficiar de 15 credite EMC.

 

_________________________________________________

FILIALA TELEORMAN

Strada Dunarii Nr.294 Bl.915 Sc.C Ap. 31  Alexandria  Judetul Teleorman Tel+Fax 0247 421206

E-mail: [email protected]

                  Anunț!

      OAMGMAMR Filiala Teleorman, face inscrieri in vederea ocuparii postului de secretar pentru perioada nedeterminata cu norma intreaga (8 ore zilnic).

Relatii despre criteriile de participare la concurs precum si documentele necesare inscrierii se obtin la sediul filialei, Tel/Fax 0247.421.206 sau pe mail la, [email protected].