Thu. Jul 25th, 2024

Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTIFICARE/INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI UE 679/2016

Din 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece OAMGMAMR TELEORMAN colectează în mod legitim datele personale ale membrilor săi, dorește să-i informeze pe aceștia referitor la scopurile colectării, precum și referitor la drepturile pe care le au, conform Regulamentului menționat.

Temeiul legal pe baza căruia OAMGMAMR TELEORMAN prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin îl constituie OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR Teleorman prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nașterii, locul nașterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, e-mail, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

Datele personale prelucrate sunt cele rezultate prin completarea de către persoanele vizate de cereri, declarații pe proprie răspundere, precum și din actele/copiile actelor depuse la OAMGMAMR Teleorman în contextul relației cu acesta, conform prevederilor legale, statutului organizației și regulilor și procedurilor interne ale acesteia privitoare la activitățile desfășurate pentru atingerea scopurilor legitime anterior menționate.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR și pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităților publice cu atribuții în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastră semnează contracte de confidențialitate în acest sens.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.
Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării.

Scopurile prelucrării datelor personale de către OAMGMAMR Teleorman:

– întocmirea și actualizarea Registrului National Unic al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
– scopuri statistice, pentru evidenta membrilor;
– eliberarea certificatelor de membru, precum și a duplicatelor acestora;
– suspendarea / întreruperea suspendării din calitatea de membru;
– eliberarea avizelor anuale pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pe teritoriul României;
– reatestarea profesională ca asistent medical generalist, moașă și asistent medical;
– recunoașterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical;
– organizarea examenului de grad principal;
– organizarea examenului pentru obținerea celei de-a doua specializări;
– derularea activităților de educație medicală continuă: inițierea și promovarea de forme de educație continuă (inclusiv online), creditare cursuri și acreditare furnizori, eliberarea diplomelor de participare la cursurile EMC și a duplicatelor acestora;
– eliberarea adeverinței care atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor;
– soluționarea cererilor și petițiilor (ex: eliberarea adeverințelor pentru participarea la concursuri, transferul – la cerere – în altă filială a OAMGMAMR, în cazul schimbării domiciliului membrilor);
– analizarea cazurilor de abateri de la normele de etică și deontologie profesională și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;
– mecanismul de alertă – informarea OAMGMAMR, solicitându-se interogarea IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
– avizarea înființării de cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali;
– derularea proiectelor cofinanțate din fonduri europene;
– publicarea revistei, inclusiv online
– administrare site-ului web;
– comunicarea prin rețeaua de socializare Facebook.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR Teleorman prelucrează date cu caracter personal în vederea derulării de proiecte finanțate din fonduri europene, editarea revistei, comunicarea cu utilizatorii site-ului web sau a rețelei de socializare Facebook. În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor sau persoanelor vizate.

OAMGMAMR Teleorman are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiție sau plângere

Conform Regulamentului, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări au următoarele drepturi:

 1. dreptul de a primi informații clare și inteligibile cu privire la datele personale pe care le prelucrăm;
  2. dreptul de acces la datele personale;
  3. dreptul la rectificarea datelor personale prelucrate și/sau administrate;
  4. dreptul de ștergere a datelor personale prelucrate, atunci când acest lucru nu contravine unei prevederi legale (dreptul de a fi uitat);
  5. dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale;
  6. dreptul la portabilitatea datelor personale către alt Operator;
  7. dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, cu excepția cazului în care prelucrarea este legitimă (operatorul face această prelucrare ca urmare a respectării unor cerințe legale);
  8. dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul OAMGMAMR Teleorman au dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa organizației sau transmisă electronic la [email protected] prin care să-și exercite în mod just și licit dreptul de intervenție garantat, privind drepturile anterior menționate.

La aceeași adresă se pot solicita informații suplimentare, clarificări sau se pot semnala situații în care s-au produs încălcări ale acestor drepturi în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR Teleorman.
OAMGMAMR Teleorman va răspunde la solicitări într-un termen rezonabil de maximum 30 zile, acesta putând fi extins în condiții excepționale, justificate, cu informarea solicitantului, la 60 de zile. Stergerea conturilor de pe platforma de cursuri online, conform solicitărilor utilizatorului se va face în 3 zile lucrătoare. Ștergerea contului de pe platforma de cursuri online se va face împreună cu toate datele utilizatorului care nu vor mai putea fi recuperate.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon/fax: 0247 421 206.

Persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Teleorman, pot înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), la sediul acesteia din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: [email protected].

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi depusă înainte de curgerea termenului de soluționare a unei plângeri cu același conținut înaintată către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Teleorman.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro.