Thu. Jul 25th, 2024

ANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR PENTRU ANUL 2024

Vă informăm că începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2023 începe acțiunea de eliberare a AVIZELOR de liberă practică pentru anul 2024 in urma programarii telefonice,telefon 0247421206 ,interval orar zilnic  09,00-13,00.

Membrii OAMGMAMR pot solicita avizul pentru anul 2024 in perioada 01.11.2023 – 31.12.2023.

CERERE AVIZ 2024

Imputernicire

Pentru a preîntâmpina aglomerația în luna Decembrie 2023 sau în luna Ianuarie 2024, vă rugăm să aduceți DOSARUL cu actele necesare pentru eliberarea AVIZULUI 2024 începând cu 01.11.2023

 • Avizul anual se eliberează la cerere, cu valabilitate de la data începerii activității profesionale, a reluării activității profesionale după o perioadă de suspendare sau în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dacă solicitantul face dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor de exercitare legală a profesiei.
 • Avizul anual se emite în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute mai jos.
 • Avizul anual este valabil până la data de 31 decembrie a anului pentru care a fost emis, cu condiția menținerii valabilității documentelor care au fost anexate cererii și dacă nu intervin situații care să impună modificarea, completarea sau predarea avizului la filiala emitentă.
 • În cazul membrilor OAMGMAMR, care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile pentru eliberarea avizului anual și a celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data îndeplinirii tuturor cerințelor legale.
 • Pentru obținerea avizului pentru anul 2024, membrii OAMGMAMR – Filiala Teleorman completează cererea tip (Cerere eliberare Aviz pentru exercitarea profesiei /an 2024) și anexează toate documentele solicitate în cerere, după caz.

Cererea tip de  eliberare Aviz pentru exercitarea profesiei /an 2024 se poate descărca de pe site-ul filialei .

 • Informații privind realizarea numărului minim de credite de educație medicală continuă :

„Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători”, precizează Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă.

Membrii OAMGMAMR care nu au realizat numărul de credite obligatoriu pentru anul 2023 pot să urmeze cursurile GRATUIT pe platforma de cursuri  OAMGMAMR NAȚIONAL  :

 • Referitor la asigurarea de malpraxis:

– Valoarea minimă a riscului asigurat va fi conform Hotărârii nr 20/30.08.2023 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru încheierea asigurării de  răspunderea civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial, indepedent sau de          voluntariat.
Art. 1. –
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medicali generalist,  de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

 1. a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţile sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanțe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
 2. b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;c) asistenţii de farmacie din farmaciile cu circuit deschis, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică și asistenții care își desfășoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Art. 2. – Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în regim indepedent, în calitate de persoană fizică indepedentă sau de titulari de cabinete de practică indepedentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională  la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

Art. 3. – Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul asigurări.

Art. 4. – Valorile prevăzute la art. 1 și 2 sunt valori minime obligatorii, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca, în funcţie de specificul locului de muncă şi activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

Art. 5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2023.

NU vom prelua dosare cu asigurări incomplete pentru anul 2024!

DOCUMENTELE CARE SE ANEXEAZĂ CERERII PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL

 1. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în regim salarial sunt următoarele:
 1. a) Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia;
 2. b) Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru întreg anul pentru care se solicită avizul;
 3. c) Unul dintre următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:
 4. Contractul individual de muncă (doar la angajare) sau actele adiționale la contractul individual de muncă (dacă s-au produs modificări în derularea contractului individual de muncă);
 5. Raport per salariat din REVISAL semnat și datat, emis în luna în care se solicită eliberarea avizului pentru solicitanții cărora nu li se reține cotizația de membru pe stat de plată;

iii. Adeverință de la angajator în care să se precizeze funcția și locul de muncă, eventualele mutații intervenite și data de la care au apărut modificării ale condițiilor contractuale (modificări de normă, salariale etc), salariul de bază la data emiterii adeverinței – după caz;

 1. d) realizarea numarului minim de credite de educatie medicala continua pe anul in curs ;
 2. e) Dovada achitării la zi a cotizației de membru, cu excepția cazului în care cotizația este reținută lunar de către angajator pe ștatul de plată;
 3. f) Certificatul de sănătate fizică și psihică pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari si pentru cei care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.
 1. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitării în regim independent a profesiei, în calitate de persoană fizică independentă sau de titular al cabinetului de practică independentă sunt următoarele:
 1. a) Cererea tip care se depune la filiala de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia independent;
 2. b) Copia asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru întreg anul pentru care se solicită avizul,
 3. c) Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unități sanitare/ instituții/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizați conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite și fișei de atribuții a asistentului medical generalist, moașei, asistentului medical care exercită profesia în calitate de persoana fizică independentă;
 4. d) Certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de titular al cabinetului de practică independentă.
 5. e) Certificatul cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) de la ANAF, pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de persoana fizică independentă;
 6. f) realizarea numarului minim de credite de educatie medicala continua pe anul in curs
 1. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitarii profesiei în regim de voluntariat sunt următoarele:
 1. a) Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia în calitate de voluntar;
 2. b) Copia asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru întrega durată a contractului de voluntariat;
 3. c) Copia contractului de voluntariat încheiat cu unitatea care organizează și administrează activități de voluntariat și fișa de atribuții a voluntarului;
 4. d) Dovada achitării la zi a cotizației (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei).

PREŞEDINTE OAMGMAMR – TELEORMAN ,

TOMA  SOFICA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *